Rondom Sint Laurens

Sint Laurens is een dorp in de gemeente Middelburg. Het dorp telt zo’n 1.000 inwoners en grenst aan de stad Middelburg. Er wordt gewerkt aan plannen om in en rond Sint Laurens nieuwe woningen te realiseren.

 • Aantal woningen

  Fase 1: 56 woningen

 • Woningtypen

  alle-woningtypen

 • Huidige Fase

  In ontwikkeling

 • Planning Verkoop

  2022

Over Rondom Sint Laurens

Het dorp Sint Laurens ligt net ten noorden van Middelburg. Historische lintbebouwing aan de Noordweg verbindt het dorp met Middelburg. Rondom het dorp is uitbreiding met nieuwbouwwoningen voorzien, waarvoor een plan is gemaakt. Ook is een besluit genomen over de fasering. Fase 1 gaat voornamelijk om woningen aan de zuidwestkant van het dorp, aangevuld met enkele vrije kavels aan de noordkant, langs de Wilgenhoekweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan voor fase 1 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl door in te zoomen op de locatie. Onder downloads is het volledige stedenbouwkundig plan voor Sint Laurens te bekijken, met daarop tevens aangegeven wat daarvan in fase 1 zal worden uitgevoerd. Hier is ook het inmiddels vastgestelde beeldkwaliteitsplan geplaatst.

Aantal en typen woningen

In het bestemmingsplan voor de eerste fase zijn 56 woningen mogelijk gemaakt. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan. Voor de projectmatig te realiseren woningen gaat de gemeente op korte termijn aan de slag om een ontwikkelaar te selecteren.

Het programma van de volgende fases hangt mede af van de ontwikkelingen in fase 1.

In samenwerking met enkele initiatiefnemers wordt gekeken of een aantal tiny houses geplaatst kan worden op een locatie ten noorden van het dorp. In principe heeft de initiatiefgroep hiervoor inmiddels voldoende deelnemers en een vergunningaanvraag voor de eerste huisjes is bij de gemeente ingediend.

Planning

De gemeente werkt aan plannen voor nieuwbouw rondom het dorp. In september 2017 zijn conceptplannen in het dorp gepresenteerd, die vervolgens door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Begin 2019 is besloten over de fasering, waarna een bestemmingsplan voor de eerste fase is uitgewerkt. In twee rondes heeft dit voor inspraakreacties en zienswijzen ter inzage gelegen.

Het bestemmingsplan voor fase 1 is in maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Nu duurt het enkele weken voor er duidelijkheid is of het plan onherroepelijk is geworden, of dat er bezwaren zijn. Op het moment dat het plan onherroepelijk is kan het bouwrijp maken en vervolgens de verkoop van woningen van start.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wilbert Dingemanse via (0118) 67 54 24 of w.dingemanse@middelburg.nl.

Downloads

Structuurschets Sint Laurens maart 2020
Uitbreidingsplan Sint Laurens | schetsontwerp november 2020
Uitbreidingsplan Sint Laurens | fasering en onderzoek archeologie
Beeldkwaliteitsplan uitbreiding Sint Laurens