Rondom Sint Laurens

Sint Laurens is een dorp in de gemeente Middelburg. Het dorp telt zo’n 1.000 inwoners en grenst aan de stad Middelburg. Er wordt gewerkt aan plannen om in en rond Sint Laurens nieuwe woningen te realiseren.

 • Aantal woningen

  Fase 1: 56 woningen

 • Woningtypen

  alle-woningtypen

 • Huidige Fase

  In ontwikkeling

 • Planning Verkoop

  2022

Over Rondom Sint Laurens

Het dorp Sint Laurens ligt net ten noorden van Middelburg. Historische lintbebouwing aan de Noordweg verbindt het dorp met Middelburg. Rondom het dorp is uitbreiding met nieuwbouwwoningen voorzien, waarvoor een plan is gemaakt. Ook is een besluit genomen over de fasering. Fase 1 gaat voornamelijk om woningen aan de zuidwestkant van het dorp, aangevuld met enkele vrije kavels aan de noordkant, langs de Wilgenhoekweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan voor fase 1 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl door in te zoomen op de locatie. Onder downloads is het volledige stedenbouwkundig plan voor Sint Laurens te bekijken, met daarop tevens aangegeven wat daarvan in fase 1 zal worden uitgevoerd. Hier is ook het inmiddels vastgestelde beeldkwaliteitsplan geplaatst.

Aantal en typen woningen

In het bestemmingsplan voor de eerste fase zijn 56 woningen mogelijk gemaakt. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan. Voor de projectmatig te realiseren woningen is de gemeente aan de slag om een ontwikkelaar te selecteren.

Het programma van de volgende fases hangt mede af van de ontwikkelingen in fase 1.

In samenwerking met enkele initiatiefnemers is gekeken of een aantal tiny houses geplaatst kan worden op een locatie ten noorden van het dorp. In principe heeft de initiatiefgroep hiervoor inmiddels voldoende deelnemers en de eerste vergunningen zijn verleend, zodat de eerste woningen geplaatst kunnen worden op het moment dat de locatie ook bouwrijp gemaakt is. Dat zal in de tweede helft van 2021 het geval zijn.

Planning

Het bestemmingsplan voor fase 1 is in maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Enkele omwonenden zijn vervolgens in beroep gegaan bij de Raad van State, zodat pas begin 2022 duidelijk wordt of het plan onherroepelijk wordt of niet. In de tussentijd gaat de gemeente wel door met het verder voorbereiden van de woningbouw: een keuze voor een projectontwikkelaar, het verkoop-gereed maken van de vrije bouwkavels en voorbereidingen voor het bouwrijp maken.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem dan contact op met Wilbert Dingemanse via (0118) 67 54 24 of w.dingemanse@middelburg.nl.

Downloads

Structuurschets Sint Laurens maart 2020
Uitbreidingsplan Sint Laurens | schetsontwerp november 2020
Uitbreidingsplan Sint Laurens | fasering en onderzoek archeologie
Beeldkwaliteitsplan uitbreiding Sint Laurens